Brand: NAF-gårdene
Om oss

NAF-gårdene

Naf-Gårdene AS

Postboks 2082, Vika
0125 Oslo
post@nafeiendom.no

Fokus på eierskap, forvaltning og eiendomsutvikling

Siden 2011 har NAF-gårdene vært et rendyrket eiendomsselskap. Virksomheten er delt mellom eierskap og forvaltning samt eiendomsutvikling i datterselskapet Bolten. I dag innehar vi en portefølje på nærmere 20 eiendommer, geografisk fordelt over hele Norge med hovedvekt på Østlandsområdet. Handelseiendommer/-seksjoner utgjør størstedelen av eiendomsporteføljen. Av eiendomsutvikling det siste tiåret kan vi nevne Kultur- og kunnskapsparken (KKP) på Kongsberg, Kvartal 48 på Hamar og prosjekter i Harstad sentrum, herunder det velkjente Equinor-bygget. Disse er gjennomført i egen regi eller i samarbeid med lokale samarbeidspartnere, og samtlige er nå solgt.

Fremtidig vekst

Eiendommer med sentral beliggenhet og/eller lange leiekontrakter skal utgjøre fundamentet i vår portefølje. Vi er på kontinuerlig utkikk etter nye prosjekter og muligheter som tilfredsstiller målene våre om verdiskapning og forutsigbarhet. Apoteklokaler/- eiendommer utgjør fortsatt en sentral del av leietakerporteføljen vår, men fremtidig vekst skal hovedsakelig skje gjennom kjøp og utvikling av andre typer eiendom.

Bærekraft og samfunnsansvar

Vi vektlegger at NAF-gårdenes virksomhet skal utføres på en ansvarlig måte. Forvaltning, drift og utvikling av eiendom påvirker miljø og klima i til dels stort omfang, og involverer mange ansatte i leverandørbedrifter i en rekke ledd gjennom eiendommenes levetid.

Krav stilt gjennom bl.a. åpenhetsloven, som NAF-gårdene er omfattet av, vil ha fokus fremover. Det vil bli foretatt gjennomgang av våre interne policydokumenter, retningslinjer og rutiner for å sikre at disse bidrar til å ivareta hensyn og krav til miljø og klima, samt bidrar til å sikre anstendige arbeidsforhold, sikkerhet på arbeidsplassen, og i størst mulig grad unngår arbeidslivskriminalitet og brudd på menneskerettigheter. Vi vil foreta kartlegging av bransje- og leverandørrisiko i løpet av høsten, og på basis av denne gå i dialog med eventuelle leverandører hvor det avdekkes forhold som ikke er tilfredsstillende.

Informasjonsforespørsler knyttet til åpenhetsloven kan rettes til CFO Jørn Aune-Tangen (jat@nafgardene.no).

Daglig leder
Einar Bratten
Finansdirektør
Jørn Aune Tangen
Eiendomssjef / Innleid
Erlend Spilling
Driftssjef / Innleid
Helge Sætre
Eiendomssjef / Innleid
Søren R. Hetland

Historien

I 1979 lanserte Norges apotekerforening tanken om å opprette et eiendomsselskap. I kjølvannet av dette ble NAF gårdene AS stiftet 9. juli 1981, som et heleid datterselskap av AS Apotekernes Hus. Selskapets formål var å hjelpe apotekeiere med å finne forretningslokaler samt bistå dem i kontraktsforhandlinger med gårdeiere. I tillegg stilte selskapet med arkitekter og designere for å innrede eller pusse opp apotekene.

Høsten 1981 foretok selskapet sitt første eiendomskjøp: En apotekgård i Flekkefjord. Ikke lenge etter ble det også oppført en apotekgård i Vardø. Det pågikk forhandlinger om kjøp av selveierseksjon på Sagene i Oslo, og det ble bestemt at også nye lokaler til Surna apotek skulle anskaffes. Den gangen hadde selskapet ingen egen administrasjon, administrative oppgaver ble foretatt av Apotekforeningen og AS Apotekernes Hus.

Etter hvert kom det en rekke henvendelser fra apotekere om hjelp til å skaffe nye lokaler. Helsedirektoratet anmodet selskapet om å være behjelpelige med å skaffe nye lokaler for enkelte apotek. Virksomheten ble til slutt så omfattende at det ble besluttet å ansette eget personale. Det tok noen år før dette ble gjennomført, men fra 1. juli 1990 kunne de første ansatte i Apotekforeningens bygge/innredningskontor gå inn i NAF-gårdene AS – samtidig med en nyansatt daglig leder.

Gjennom årenes løp ervervet selskapet også egne eiendommer. Her var apotek eller apotekvirksomhet ofte leietakere.

Da apotekeren ledet an i 17. mai-toget

Medisiner har vært å få på apotek i Norge i over fire hundre år har. På slutten av 1500-tallet ble de første apotekene i Norge grunnlagt i Bergen, som den gang var landets største by. Deretter kom det apotek i stadig flere av landets byer, og i 1814 var det 24 apotek i Norge. Disse ble betraktet som meget viktige, og virksomheten ble derfor regulert gjennom privilegier og forordninger.

Apotekerforeningen ble stiftet i 1881. Foreningens formål var å ivareta medlemmenes interesser, fremme farmasiens og norsk apotekvesens utvikling samt bidra til kollegialt samvirke mellom farmasiens utøvere. En annen oppgave apotekerne hadde de første årene, var å gå i front i 17. mai-toget sammen med presten og lensmann. Dette sier noe om anseelsen apotekerne hadde i samfunnet på denne tiden.

I 2021 valgte våre tidligere eiere å realisere selskapet. Transaksjonen var rett i underkant av 2,2 milliarder kroner. Ny eier er et syndikat tilrettelagt av Realkapital Investor med Union Real Estate Fund III som den største eieren.

Leietakere
Apotek 1
Rema 1000
Norgesgruppen
Jysk
Vinmonopolet
Posten
Eurospar
Kappahl
Grønlandtorg Frukt og Grønt
Boots Apotek
ARK
Nordli
Vita
Vitus Apotek
Sunkost
Zavanna
Sport1
Innlandet Sport
Narvesen
Bjørklund
Fretex
Deli De Luca
Brilleland
Synsam
Jernia
Buddy
HS Media
Smalgangen 1 Kjøtt